Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Bestuur

(New) Samusocial*: Maatregelen inzake behoorlijk bestuur

1. Een publiekrechtelijke gewestelijke vereniging geregeld door een ordonnantie.
• De vorige vzw is vereffend en haar activa en passiva zijn op 16 mei 2019 overgeheveld naar een nieuwe entiteit, New Samusocial, een publiekrechtelijke vereniging geregeld door de ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen.
• « New Samusocial » is de juridische benaming van de nieuwe entiteit. De toekomstige openbare identiteit en daarmee ook de nieuwe naam worden vastgelegd op basis van de resultaten van de organisatorische review die nog loopt.
• We krijgen gewestelijke financiering via de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de daklozenwerking en federale financiering, via Fedasil, voor de opdracht verbonden aan de asielzoekers.

2. Een pluralistische Raad van Bestuur (RvB) die openstaat voor de civiele maatschappij.

• Een RvB met 11 bestuurders, van wie er zes de gewestelijke overheid vertegenwoordigen (en afkomstig zijn uit 5 verschillende partijen) en vijf komen uit de daklozensector en de civiele maatschappij
• Een apolitieke voorzitter afkomstig uit de humanitaire sector.

3. Maatregelen inzake behoorlijk bestuur.

• Het beginsel dat de leden van de Raad van Bestuur niet worden bezoldigd.
• Het beginsel van de dubbele handtekening voor alle handelingen en uitgaven om te vermijden dat teveel macht bij eenzelfde persoon geconcentreerd wordt.
• De functie van afgevaardigd bestuurder in de raad van bestuur is afgeschaft en het courant bestuur van de vereniging wordt gedelegeerd aan een Algemeen Directeur. Deze is apolitiek en afkomstig uit de humanitaire sector.

4. Sanering en transparantie van de financiën.

• Stabilisering van de financiële toestand. Dankzij gewestelijke financiering kunnen de schulden terugbetaald worden en is de vereniging op weg naar het herstel.
• Er zijn procedures ingevoerd voor financieel beheer en transparantie.

5. Nieuwe beheersprocedures en een grondige reorganisatie van onze administratie

• Ons human resources management en rekruteringsbeheer komt voortaan tegemoet aan de transparantie- en billijkheidsnormen: interne en externe publicatie van vacatures, procedures voor een geobjectiveerde rekrutering e.d.
• Organisatie van de aankopen: naleving van de procedures voor offerteaanvragen en overheidsopdrachten
• Het giftenbeheer (zowel financieel als in natura), de registratie van inkomende giften en reporting van de benutting hiervan. Er zijn stappen ondernomen bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) om waarborgen te kunnen bieden voor de morele kwaliteit van de fondsenwerving en transparantie van de rekeningen.

6. Een diepgaande review van de werking voor een betere opvangkwaliteit

• Er wordt een grondige denkoefening gevoerd rond het beheer van de opvangkwaliteit. Vandaag al worden talloze verbeteringen geïntegreerd in de werking van Samusocial om die kwaliteit te verhogen: een kleinere omvang van de kamers, bergkastjes, het beddengoed, het sanitair, verdelers, ongediertebeheersing…
• Er wordt een organisatorisch reviewproces doorgevoerd waarbij de visie, de opdrachten en de waarden van onze vzw een nieuwe omschrijving krijgen zodat we vlotter prioriteiten kunnen vaststellen en onze werking optimaal oriënteren.
• Er gaat bijzondere aandacht naar de input van onze gebruikers als zij hun ervaring met ons delen. Er zijn momenten vrijgemaakt om mensen het woord te geven, zeker de vrouwen.

7. Zoeken naar synergieën met de andere actoren van de daklozensector
• In onze instelling wordt gewerkt aan de invoering van een cultuur van samenwerking met andere spelers in de sector en een gedeeld beheer met gezamenlijke projecten.

 


Samenstelling van de Raad van Bestuur – November 2019

6 bestuurders van 5 verschillende partijen, aangesteld door de Brusselse Regering

  • Dominique Decoux (Ecolo – vertegenwoordiger van Minister Alain Maron),
  • Vincent Libert (Défi – vertegenwoordiger van Minister Bernard Clerfayt),
  • Cédric Verschooten (Open VLD – vertegenwoordiger van Minister Sven Gatz),
  • Lara Tomès (PS – vertegenwoordigster van Minister Rudi Vervoort),
  • Aude Goovaerts (Groen – vertegenwoordigster van Minister Elke Van Den Brandt)
  • Een vijfde bestuurder wordt nadien aangesteld

5 bestuurders afkomstig uit de daklozensector en de civiele maatschappij:

Uit de daklozensector:
• Stéphane Heymans, Directeur Operaties – Dokters van de Wereld
• Laurent Demoulin, Directeur – vzw Diogènes

Uit de civiele maatschappij: twee onafhankelijke vrouwelijke bestuurders uit de civiele maatschappij, geselecteerd na een openbare oproep tot kandidaturen:
• Mevr. Sarah Lorand, specialiste communautaire gezondheid en Sociale Dienst van het Sint-Pietersziekenhuis
• Mevr. Delphine De Bleeker (ervaring in schuldbemiddeling en bij het Belgische Rode Kruis)
• Een vacant mandaat dat nadien wordt ingevuld

*Voorlopige naam

close

Newsletter

Ces informations seront uniquement utilisées pour envoi de la Newsletter à l'adresse indiquée.