Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Het groen nummer: 0800/99.340

Een dakloze lijkt alleen te zijn bij vrieskou? Iemand is zijn woning kwijt en weet niet waar naartoe voor hulp? Bel 0800 99 340.

Onze telefoonpermanentie is elke dag van het jaar en 24 uur per dag bereikbaar om verzoeken om hulp, onderdak en informatie te beantwoorden en in te gaan op persoonsbeschrijving van mensen in nood.

We ontvangen dagelijks honderden oproepen en leiden de sociale noodhulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in goede banen. Concreet hebben onze regulatoren de volgende taken:

 • luisteren naar mensen die in nood verkeren om de meest geschikte interventiemethode vast te stellen (opvang, sociale informatie, zending van een mobiel team, doorverwijzingen naar andere diensten …);
 • de persoonsbeschrijvingen van mensen in nood analyseren en de mobiele hulpteams laten weten welke interventies ze moeten uitvoeren;
 • een band opbouwen met de diensten waarnaar het mobiele team de opgevangen personen zal doorverwijzen (ziekenhuis, nachtverblijf, OCMW, schuldbemiddelingsdienst …) ;
 • instaan voor de coördinatie van het vervoer tussen de verschillende centra.

Via het groene nummer kunnen de persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn voor de sociale begeleiding. Het vormt het zenuwcentrum van Samusocial en regelt de aanvragen en interventies.

Iedereen die onderdak nodig heeft, kan een beroep doen op onze diensten.

We moedigen particulieren aan om ons te waarschuwen als ze weet hebben van mensen die duidelijk in nood zijn.

Een dakloze lijkt alleen te zijn bij vrieskou? Iemand is zijn woning kwijt en weet niet waar naartoe voor hulp? Bel 0800 99 340.

Mobiele teams

In 2020 voerden de mobiele teams 37.913 prestaties uit tijdens 13.285 ontmoetingen met 1.682 personen

Elke dag van het jaar doorkruisen onze maraudeteams de straten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om noodhulp te bieden aan daklozen. Ze bieden een luisterend oor, medische verzorging, psychosociale begeleiding of zorgen voor een doorverwijzing naar de noodopvangcentra.

Het doel van de mobiele actie is het lijden van een persoon te verminderen, hem helpen om opnieuw zijn draai te vinden, zijn eigen middelen te gebruiken en opnieuw bruggen te slaan naar de maatschappij.

De maraude streeft vier duidelijke doelstellingen na:

 •  Ontmoeting: in contact treden met mensen, op hen toestappen, een handeling die tact en professionalisme vereist.
 • Diagnose: de medische, psychische en sociale toestand van de persoon in nood evalueren.
 • Verzorging: indien nodig de eerste zorgen verstrekken.
 • Begeleiding en doorverwijzing: naar onze centra voor noodopvang en naar de andere sociale of medische diensten of instellingen.

Het team

Het multidisciplinaire mobiele team bestaat uit een chauffeur, een verpleger en een maatschappelijk werker en/of een psycholoog.

 • De maatschappelijk werker: gaat in op de sociale urgentie van de persoon door een band uit te bouwen en een gesprek aan te gaan. Als het mogelijk is en de persoon dat wenst, helpt hij hem een vraag te formuleren (opvang, verzorging, hulp bij de stappen die hij onderneemt …). Hij zoekt een onmiddellijke oplossing voor de gestelde vraag en de vastgestelde behoeften.
 • De verpleger: evalueert de medische urgentie en vult de sociale diagnose aan met een eerste medische diagnose. Indien nodig wordt de persoon doorverwezen naar de medische raadpleging in ons centrum of naar het ziekenhuis.
 • De psycholoog: maakt deel uit van de ‘psychologische maraude’ om contact te houden met de meest gedesocialiseerde en geïsoleerde mensen. Zo wordt er geprobeerd om opnieuw bruggen te slaan naar de wereld en de maatschappij.

 

“Het is niet de bedoeling om op straat psychiatrische behandeling te bieden, wel om het gemene recht te herstellen, het recht dat iedereen heeft om verzorgd te worden. Want 60 % van de mensen die op straat leven, hebben psychische of zelfs psychiatrische problemen.” Xavier Emmanuelli, voorzitter van Samusocial International.

 

Hartelijk dank aan de spelers van de Nationale Loterij! Dankzij hen geeft de Loterij zijn steun aan Samusocial.
Afgelopen winter boden onze opvangcentra dagelijks een onderkomen aan gemiddeld 1.043 personen (mannen, vrouwen, gezinnen) en verleenden onze mobiele hulpteams 103 straathulpdiensten (verzorging, dekens, een luisterend oor bieden, enz.). Onze sociale teams konden tussen 15 november en 15 april van dit jaar ook meer dan 4 mensen per dag begeleiden naar een duurzame oplossing om de straat te verlaten.

 

Meer artikelen

Dringend onderdak

In 2020 verzorgde Samusocial onderdak voor 5.933 verschillende personen in zijn noodopvangcentra

Het dringend onderdak biedt een antwoord op verschillende soorten situaties:

acute crisissituaties waarvoor geen onmiddellijke verblijfsoplossing bestaat: partnergeweld, brand, uitzetting uit de woning, gezinsproblemen … ;

– gevallen waarin mensen chronisch op straat leven. Deze personen moeten langdurig worden opgevolgd, met veel aandacht voor het herstel van de lichamelijke en geestelijke toestand. Pas daarna kan er gestart worden met een begeleiding naar een oplossing om weg te raken uit de straat.

Iedereen aan wie onderdak wordt verleend, kan gebruik maken van:


 

Hartelijk dank aan de spelers van de Nationale Loterij! Dankzij hen geeft de Loterij zijn steun aan Samusocial.
Afgelopen winter boden onze opvangcentra dagelijks een onderkomen aan gemiddeld 1.043 personen (mannen, vrouwen, gezinnen) en verleenden onze mobiele hulpteams 103 straathulpdiensten (verzorging, dekens, een luisterend oor bieden, enz.). Onze sociale teams konden tussen 15 november en 15 april van dit jaar ook meer dan 4 mensen per dag begeleiden naar een duurzame oplossing om de straat te verlaten.

2020 : 372.663 aangeboden overnachtingen aan 5.933 verschillende personen waarvan : 
2.743 alleenstaande mannen
916 alleenstaande vrouwen 
2.269 personen in gezinsverband waaronder 1.291 kinderen
5 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Meer artikelen

Psychosociale begeleiding

In 2020 werd met 3.665 mensen een persoonlijk gesprek gehouden, dit is 61% van het opgevangen publiek

De psychosociale begeleiding neemt de fakkel over van het werk dat ‘s nachts in de opvangplaats werd verricht. De oorspronkelijke sociale diagnose wordt verfijnd om een begeleidingsplan op te stellen.

De maatschappelijke begeleiding richt zich op de toestand van de persoon in zijn geheel en probeert in de eerste plaats diens gemene rechten te herstellen. Vervolgens wordt samen met de betrokkene een project uitgewerkt om hem opnieuw op weg te helpen in de maatschappij.

 

Doelstellingen van de begeleiding:

Het herstel van rechten: leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, heropening van dossiers …

Om deze rechten te herstellen wordt het vaakst met de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samengewerkt.

Doorverwijzing naar een oplossing die aangepast is aan het profiel en de situatie van de persoon, bv. naar een privéwoning, opvangtehuis, medische structuur, ontwenningskliniek, psychiatrische instelling of rusthuis.

Sociale noodhulp (voedselpakketten, maaltijdbonnen voor sociale restaurants, voorschotten op de uitkeringen van de volgende maand e.d.) en dringende medische hulp voor zieken zonder medische dekking.

Toelichting en begeleiding bij administratieve stappen om de opgevolgde persoon wegwijs te maken in de procedures van administraties en andere sociale diensten.

In 2020 konden 1.591 personen een oplossie weg van de straat vinden (26% van het opgevangen publiek)

Meer artikelen

Medische raadplegingen

In 2020 zijn 166.117 genees- of verpleegkundige handelingen verricht tijdens de raadplegingen in onze centra

Daklozen kampen vaak met medische problemen die het gevolg zijn van het leven op straat. Meestal gaan ze daarmee niet naar de dokter, zelfs niet als ze ziek worden. Hun eerste zorg is eten, onderdak en bescherming tegen de kou vinden en de onveiligheid op straat vermijden. Resultaat: min of meer ernstige aandoeningen dreigen te ontaarden in zware pathologieën.

Mensen die in de centra van Samusocial verblijven, kunnen elke avond gebruik maken van verpleegkundige en medische raadplegingen. Ons permanent centrum biedt ook overdag raadplegingen aan.

Onze artsen en verplegers vervullen een essentiële rol bij de diagnose, de doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten en de continuïteit van de zorgen. De verplegers blijven behandelingen zowel in onze centra als op straat opvolgen via de werking van mobiele hulpteams. Naast de permanente werking van onze medische teams, houden de vrijwillige artsen en verplegers van Dokters van de Wereld verschillende avonden per week raadplegingen in onze opvangcentra.

Bij de toekenning van opvangplaatsen wordt voorrang verleend aan zieken en aan mensen die nood hebben aan verzorging. Er zijn veel mensen die hun gezondheidsproblemen niet onder ogen willen zien. Dankzij de proactieve aanpak van onze verpleegkundigen en artsen kunnen chronische pathologieën worden behandeld en hoeft er niet systematisch een beroep te worden gedaan op de nachtelijke spoeddiensten van ziekenhuizen voor aandoeningen waarvoor een ambulante behandeling mogelijk is.

De aandoeningen die het vaakst tijdens raadplegingen worden vastgesteld, zijn aandoeningen van het zenuwstelsel, (met inbegrip van psychiatrische problemen), huidziekten, pijn en ontstekingen van uiteenlopende aard, hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen.

Ons centrum MediHalte biedt eveneens medische opvang aan 38 personen van wie de gezondheidstoestand vereist dat ze rust nemen of verzorgd worden buiten de context van een ziekenhuis.

 

“De raadpleging is niet beperkt tot medische zorgen. Het is ook een moment waarop geluisterd wordt, wat heel belangrijk is voor daklozen. Ze hebben ons veel te vertellen over hun situatie, hun eenzaamheid, het geweld waarmee ze geconfronteerd worden of het harde leven op straat, vooral wanneer het koud is. Meestal hebben ze geen familie, weinig vrienden en geen werk. Sommigen verbergen hun armoedige situatie voor hun omgeving. Ze zijn hun job en hun woning kwijt en dalen snel op de maatschappelijk ladder. Soms is het hele gezin dakloos. Het is hard om te zien hoe kinderen in armoede leven.” (Dokter Van Osta, vrijwilliger Dokters van de Wereld)

Meer artikelen

Samusocial verstrekt kosteloos noodhulp (onderdak, mobiele hulpteams, geneeskundige verzorging en psychosociale begeleiding) aan de daklozen van Brussel. Ons doel ? Het lijden van de opgevangen persoon verlichten en deze een gepersonaliseerde begeleiding voorstellen naar oplossingen weg van de straat. 

Wij verstrekken onmiddellijke hulp via het optreden van onze mobiele hulpteams of in onze centra voor noodopvang. Maar het uitgangspunt daarbij is steeds een begeleidingsperspectief, soms zelfs op zeer lange termijn om zo te komen tot realistische oplossingen om de opgevangen personen weg te helpen van de straat.

Samusocial heeft meerdere opvangvoorzieningen uitgebouwd om begeleiding en omkadering te kunnen verzorgen die zo goed als mogelijk is aangepast aan de toestand van de opgevangen persoon.

Onze opvang voorzieningen

Het lijden van de persoon verlichten en opnieuw aanknopingspunten creëren met de maatschappij

close

Nieuwsbrief

Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief naar het aangegeven adres te sturen.