Bed close-new close-new Arrow Bed Facebook LinkedIn Night Phone Search mail Twitter

Samusocial

Goed bestuur, transparantie, kwaliteitsvolle opvang, begeleiding naar inschakeling… Samusocial maakt een eerste balans op

27/01/2022

Vier jaar na de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie is het tijd om de balans op te maken van de maatregelen die het team aan het hoofd van Samusocial sinds 2019 heeft genomen. Alain Maron, Brussels minister van Welzijn en Gezondheid, en Samusocial hebben daarom op donderdag 27 januari in het Brussels Parlement toegelicht hoe die aanbevelingen worden opgevolgd.

Vandaag is Samusocial een publiekrechtelijke vzw, opgericht bij een gewestelijke ordonnantie en onderworpen aan de regels inzake goed bestuur en transparantie die in de overheidssector gelden. De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, onder wie de voorzitter, maar ook, voor de meerderheid van de leden, uit vertegenwoordigers en waarnemers van de regering (voogdijminister, minister-president enz.), om het openbare karakter van de vereniging te respecteren. De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de daklozensector.
“Dit gemengde bestuur vormt een echte toegevoegde waarde, biedt een diversiteit aan actoren en laat een echte debatcultuur toe”, aldus Stéphane Heymans, voorzitter van Samusocial.

Alain Maron, Brussels minister van Welzijn en Gezondheid: “Het was van essentieel belang dat het bestuur en het beheer van Samusocial werden opgeschoond, met onder meer een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid. Dat is inmiddels gebeurd. Daarnaast voert de administratie regelmatig controles uit bij deze publiekrechtelijke vzw.”

Sinds het nieuwe managementteam aan het roer staat, wordt het gedreven door drie hoofdprioriteiten: het bestuur en het interne beheer verbeteren, de kwaliteit van de opvang en de aangeboden diensten verbeteren en het vertrouwen herstellen bij alle belanghebbenden, d.w.z. de gebruikers van onze diensten, de eerste betrokkenen, de teams op het terrein, de welzijns- en gezondheidspartners en de institutionele partners, de politici, de verhuurders die ons een mandaat geven en de donateurs die onze actie ten gunste van de meest kansarmen steunen.

Om die doelstellingen te bereiken, heeft Samusocial krachtige maatregelen genomen en de interne werking van de vereniging gereorganiseerd om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de onderzoekscommissie: ingebrekestelling van de voormalige bestuurders en burgerlijkepartijstelling met het oog op het terugvorderen van de onrechtmatig ontvangen zitpenningen, gratis mandaatuitoefening door de huidige bestuurders, evenwichtige organisatie van de bevoegdheidsdelegaties door de raad van bestuur, strikt en billijk beheer van de human resources, bezoldigingsplafond en afstemming op de barema’s van het openbaar ambt, invoering van een analytische boekhouding en een streng intern controlesysteem, invoering van een inventaris van de giften, en globaal kwaliteitsbeheer van de aangeboden diensten (meer informatie over de genomen maatregelen vindt u hier).

“Wij hebben deze maatregelen doorgevoerd in een context van voortdurende crisis (gezondheidscrisis, asielcrisis, crisis van de gezinnen op straat) en tegelijk hebben wij het activiteitenvolume aanzienlijk verhoogd en een hele reeks infrastructuren geopend. Dat was een delicate oefening, want het ging erom de interne werking niet te verzwaren en de flexibiliteit en het reactievermogen te behouden die essentieel blijven voor een systeem als het onze. Maar vandaag kunnen we zeggen dat we met succes de uitdaging zijn aangegaan” aldus Stéphane Heymans, voorzitter van Samusocial.

In de afgelopen twee jaar zijn er inderdaad veel operationele uitdagingen opgedoken. Uitdagingen die briljant zijn aangepakt door de Samusocial-teams. Ze hielden verband met de vele crisissen, maar beantwoordden ook aan het cruciale vraagstuk van het verbeteren van de kwaliteit van de opvang die door de vereniging wordt aangeboden:“Opening van hotels en centra tijdens de inperkingsperiode, opening van het eerste opvangcentrum voor alleenstaande vrouwen, centra voor asielzoekers, extra opvangplaatsen voor gezinnen, overschakeling naar vierentwintiguursopvang, opsplitsing van slaapzalen in kamers, systematische plaatsing van kluisjes om bezittingen te beveiligen, herziening van de schoonmaakprotocollen… Ondanks de narigheid die het schandaal van 2017 veroorzaakt heeft, zijn de teams zich blijven inzetten voor de maatschappelijke opdracht, ook in moeilijke tijden. Die dagelijkse inzet verdient lof”, benadrukt Sébastien Roy, algemeen directeur.

Vandaag, vijf jaar na de crisis, is Samusocial niet alleen erin geslaagd zijn leidende positie als Brusselse huisvestingsactor te behouden, maar is het ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste Brusselse operatoren op het vlak van hulp aan daklozen en, in toenemende mate, aan asielzoekers. De twaalf opvangcentra van Samusocial vangen dagelijks meer dan 1.500 personen op en de mobiele hulpteams werken vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week in het hele Brusselse Gewest. Van de bijna 6.000 personen die elk jaar worden opgevangen, worden er ongeveer 1.500 doorverwezen naar oplossingen om de straat te verlaten.

Deze cijfers tonen het belang aan van de dagelijkse inzet van de 400 tot 500 werknemers die van Samusocial een wendbaar en efficiënt systeem maken voor het verlenen van noodhulp aan personen zonder huisvestingsoplossing.

“Ik ben verheugd over de duidelijke verbetering van de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van de personen die deze nieuwe Samusocial onder haar hoede neemt. Dit komt concreet tot uiting in onder meer de kwaliteit van de infrastructuur waarin personen worden opgevangen – er zijn bijvoorbeeld 300 plaatsen beschikbaar in een Brussels hotel. Ook de oprichting van een opvangplek voor vrouwen is een positief element dat onder de aandacht moet worden gebracht, evenals het grote aantal personen en gezinnen dat begeleiding krijgt bij hun administratieve regularisatieprocedure en bij het vinden van duurzame huisvestings- of herhuisvestingsoplossingen”, besluit Alain Maron.

close

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand het recenste nieuws van Samusocial Brussels in je mailbox. Schrijf je in om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief naar het opgegeven adres te sturen. Je kan steeds met één klik uitschijven.