Homepage

Vaststellingen & intenties

We zeggen het elk jaar weer, de term “dakloosheid” omvat een veelheid individuele en verschillende situaties waarop we op de meest gepaste manier een antwoord moeten proberen te vinden. Langdurig daklozen, gezinnen, al dan niet legaal, migranten, illegalen, jongeren uit gebroken gezinnen, vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld … Sommigen hebben een verslaving, “psychische” problemen, medische problemen. Anderen bevinden zich in een onmiddellijke noodsituatie en kunnen er gemakkelijker opnieuw bovenop komen.

Ook al leven er veel meer mannen op de straat dan vrouwen, gezinnen en vrouwen alleen op de straat worden alsmaar talrijker en het is praktisch onmogelijk om iedereen elke dag een plek te geven ondanks hun bijzondere kwetsbaarheid.

Herziening van het opvangmodel

De bijzondere omstandigheden van 2020, de pandemie Covid-19 en de ingestelde overheidsmaatregelen om deze in te dijken, hebben een reeks maatregelen tot gevolg gehad waarvan New Samusocial al in 2019 voorstander was, meer bepaald:

  • Systematische opvang 24/24 uur in alle voorzieningen voor noodhuisvesting;
  • Aangepaste onderdakinfrastructuren voor de opvang van een zeer uiteenlopend publiek;

Voor 2021 stellen we ons tot doel deze opgestarte beweging verder te zetten en menswaardige en kwaliteitsvolle opvang te bieden aan de personen die wij helpen.

Specifieke te behouden en/of te ontwikkelen opvang

Elk publiek zou idealiter moeten worden opgevangen in een centrum dat is aangepast aan de specifieke situatie. Dit doel streven wij na met de middelen waarover wij beschikken, en ondertussen bouwen wij gespecialiseerde centra uit voor de opvang van een zeer uiteenlopend publiek. Medihalte voor zieken en/of personen in revalidatie, centra voor gezinnen in een situatie wat toelaat hen daarna te richten naar integratieoplossingen, centra voor vrouwen, waarvan het eerste kon worden geopend in 2020,…

Natuurlijk zijn deze centra die specifieke problemen behandelen kleiner en vaak ook duurder dan de grote noodcentra, maar ze bieden wel oplossingen om veel meer mensen van de straat weg te houden.

Aangepaste begeleiding die ons helpen oplossingen te vinden en mensen onderdak te geven

Daarbij is een multidisciplinaire en psychologische-medische-sociale aanpak nodig voor de onmiddellijke en kwaliteitsvolle opvang van de persoon in kwestie, enerzijds om onmiddellijk te kunnen beantwoorden aan diens eerste noden, maar anderzijds om hem te begeleiden weg van de straat en naar integratie.

Voor Samusocial is het onder andere van essentieel belang om na te denken over de uitbreiding van het programma Housing First en onze expertise inzake begeleiding voor dit soort interventie verder te ontwikkelen.

2020 kende een mooie vooruitgang in deze zin, met de oprichting van twee nieuwe projecten voor “housing”: Casa Resalto en Issue. Deze integratievoorzieningen laten toe zelfstandige personen op te vangen in een menselijke infrastructuur die gepaster is dan in een noodcentrum. De personen die hier onderdak krijgen hebben de kans om er sneller bovenop te komen en om goed begeleid door onze teams aan hun profiel aangepaste oplossingen te vinden om weg van de straat te geraken.

Versterking van de mobiele hulpteams

Meer dan ooit maakt de actie van de maraudeteams van Samusocial het mogelijk om een eerstelijnsantwoord te bieden aan de noden die zijn ontstaan door de crisis Covid-19. Zo hebben we nieuwe partnerschappen aangeknoopt met Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen in het kader van het Outreach Support Team met het oog op een humane medische wachtpost, meer bepaald voor personen die in kraakpanden leven. Wij hebben ook een specifiek programma met maraudes uitgewerkt voor de migranten van de wijk Noord, meer bepaald de vrouwen,…

Onze mobiele teams blijven overigens de barometer voor de evolutie van de dakloosheid in Brussel, het eerste alarmniveau voor humanitaire situaties waar dringende interventie nodig is. Dankzij hun actie kunnen wij de bewegingen van de daklozen en de situatie van de kraakpanden volgen.

Antwoorden op de problematiek van de “rechtelozen”

Het is van essentieel belang om duurzame oplossingen te vinden voor de illegalen op het Brusselse grondgebied, meer bepaald oplossingen voor alternatieve huisvesting in de noodcentra. Deze personen vormen vandaag twee derde van het publiek van de noodcentra van New Samusocial. De aanpak van dit publiek moet anders zijn dan de aanpak van migranten op doorreis. Dit betekent ook dat New Samusocial zich moet omringen met de juiste juridische competenties.

De noodzaak van een betere kennis/studie van het dakloze publiek in Brussel

Omwille van de diversiteit van het opgevangen publiek in Brussel moet er ook in synergie worden gewerkt met de partners inzake hulp aan daklozen, meer bepaald Bruss’help, bij het uitwerken van een gemeenschappelijk systeem voor het analyseren van (sociologische, sociale, medische) gegevens. De kwaliteit van de analyses en de operationele antwoorden die daaruit voortvloeien, zullen afhankelijk zijn van de kwaliteit van onze gegevens.

Er bestaan vandaag erg weinig analyses bijvoorbeeld over het migratieprobleem in onze streek. Dit is een actuele uitdaging: beter toegerust zijn voor een preciezere kennis van de samenstelling van het dakloze publiek in Brussel.