Homepage - Opvangen, Begeleiden en Getuigen : balans 2021

De telefoonpermanentie

De telefonische hulplijn is via het centrale nummer (0800/99.340) en het gratis nummer (0800/99.340) 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

In 2021

  • 67.883 oproepen werden door de hotline behandeld
  • 53.824 oproepen voor een verzoek om accommodatie
  • 1.020 interventies door de mobiele hulpteams werden ingezet na een melding van persoon in nood

Opdrachten

De telefonische hotline is het eerste contactpunt van Samusocial, het zenuwstelsel, samen met de Mobiele hulpteams. Het wordt bemand door twee dispatchers onder supervisie van de dispatching-verantwoordelijke en ondersteund door psychosociale teams tijdens piekuren.

Het  heeft tot doel :

  • Een eerste luisterend oor bieden om na te gaan welke vorm van interventie het meest geschikt is voor de situatie van de persoon in nood (noodopvang, informatie, sturen van een mobiel team, doorverwijzing naar een andere dienst, enz.);
  • Het registreren van verzoeken om huisvesting (via het gratis telefoonnummer) en binnenkomende verwijzingen van andere diensten (OCMW’s, ziekenhuizen, politie, verenigingen, enz.);
  • Het registreren van waarschuwingen, verzoeken om tussenkomst van een mobiel team en verzoeken om informatie.

Wie kan bij Samusocial terecht ?

  • Mensen die hulp nodig hebben (onderdak, informatie, interventie van mobiele teams, enz.);
  • Sociale diensten, politie, brandweer, spoeddiensten van ziekenhuizen en andere sociale en gezondheidsactoren;
  • Personen die een persoon in nood willen melden.

Verdeling van de 67.883 oproepen

De stijging van het aantal inkomende oproepen met 22,93% ten opzichte van 2020 is vooral te verklaren door de toename van het aantal huisvestingsaanvragen (53.824 tegenover 34.830 in 2020).

Het overgrote deel van de gebruikersoproepen betreft verzoeken om huisvesting en in mindere mate verzoeken om tussenkomst van mobiele teams.

Concreet wordt aan de meeste personen in een opvangcentrum systematisch een plaats toegewezen voor een periode die ongeveer om de twee weken opnieuw wordt geëvalueerd, zodat zij niet elke dag opnieuw via de telefoonpermanentie hun plaats hoeven te reserveren.

  Répartition des 67.883 appels
1Aanvragen tot opvang 53.82479,29 %
2Algemene oproepen11.95617,61 %
3Meldingen2.1033,1 %
Aanvragen tot opvang (79.29%)Algemene oproepen (17.61%)Meldingen (3.1%)Aanvragen tot opvang (79.29%)Algemene oproepen (17.61%)Meldingen (3.1%)

Verdeling van de 11.956 algemene oproepen

De oproepen van de overheidsdiensten, de medische diensten en de daklozensector betreffen hoofdzakelijk de follow-up van de geholpen personen en de verzoeken om huisvesting.

Samusocial stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare personen, met name vrouwen en gezinnen, niet worden geweigerd, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.

  Répartition des 11.916 appels généraux
1Dakloze sector2.10217,64 %
2Burgers2.02817,02 %
3Gezondheidssector2.39720,12 %
4Openbare diensten8166,85 %
5OCMW7806,55 %
6Verenigingsleven1.74814,67 %
7Interne 6445,4 %
8Niet-geregistreerd6415,38 %
9Andere5034,22 %
10Fedasil 2572,16 %
Dakloze sector (2.102) 17,64% Burgers (2.028) 17,02% Gezondheidssector (2.397) 20,12% Openbare diensten (816) 6,85% OCMW (780) 6,55% Verenigingsleven (1.748) 14,67% Interne (644) 5,4% Niet-geregistreerd (641) 5,38% Andere (503) 4,22% Fedasil (257) 2,16%